Có 1 kết quả:

hạ công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chúc mừng việc đã thành tựu — Chúc mừng việc thắng trận.