Có 1 kết quả:

tư sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Của cải vốn liếng.