Có 1 kết quả:

tư sản

1/1

tư sản

phồn thể

Từ điển phổ thông

tư sản, tài sản, vốn