Có 1 kết quả:

tư cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tiền của giúp đỡ cho — Giúp vốn.