Có 1 kết quả:

cổ hại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buôn lấy cái hại, ý nói rước lấy cái hoạ, gặp hoạ.