Có 1 kết quả:

tặc phỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tặc khấu 賊寇.