Có 1 kết quả:

chẩn thí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cứu tế bố thí, đem tiền của ra cho, giúp người hoạn nạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tiền của ra cho, giúp người hoạn nạn.