Có 1 kết quả:

chẩn tai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cứu trợ người bị nạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứu giúp người bị nạn.