Có 1 kết quả:

chẩn điền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ruộng đất để dự bị việc chẩn cứu.