Có 1 kết quả:

chẩn thiệm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cứu tế giúp đỡ.