Có 1 kết quả:

tân vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ ngồi giành cho khách.