Có 1 kết quả:

tân hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè khách khứa tới nhà. Như Tân bằng. Truyện Hoa Tiên : » Rước mừng tân hữu rõ ràng «.

Một số bài thơ có sử dụng