Có 1 kết quả:

tân bằng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bè bạn khách khứa tới nhà. Truyện Nhị độ mai : » Tân bằng mừng rỡ chật nhà «.

Một số bài thơ có sử dụng