Có 1 kết quả:

tân lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc đối xử với khách.