Có 1 kết quả:

tân ngữ

1/1

tân ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tân ngữ, bổ ngữ