Có 1 kết quả:

thưởng hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngắm hoa đẹp. Xem thí dụ chữ Thưởng賞.

Một số bài thơ có sử dụng