Có 2 kết quả:

bồi tiền hoábồi tiền hoá

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Món hàng phải bù thêm tiền. § Chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho mang theo “trang liêm” 妝奩 (nữ trang, quần áo...) làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái. Vì thời xưa gả chồng cho con gái, lại phải cho con một món tiền hồi môn.