Có 1 kết quả:

canh thù

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm thơ tặng đáp lẫn nhau. ◇Trương Lỗi 張耒: “Lại hữu tây lân thi cú hảo, Canh thù chung nhật tự vong cơ” 賴有西鄰詩句好, 賡酬終日自忘饑 (Ngẫu tác 偶作) Nhờ có người láng giềng phía tây giỏi thơ, (Chúng tôi) làm thơ tặng đáp nhau suốt ngày quên cả đói.

Một số bài thơ có sử dụng