Có 1 kết quả:

hiền sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người Giỏi giang và có đức hạnh.

Một số bài thơ có sử dụng