Có 1 kết quả:

hiền muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi em gái mình, với ý tôn xưng.