Có 1 kết quả:

hiền tỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi chị mình với ý tôn xưng.