Có 1 kết quả:

hiền đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng xưng hô, tôn xưng em trai mình, hoặc bạn bè nhỏ tuổi.