Có 1 kết quả:

tiện nội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà thấp hèn trong nhà mình. Tiếng khiêm nhường, chỉ vợ mình.