Có 1 kết quả:

tiện nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng khiêm nhường, chỉ con gái của mình.