Có 1 kết quả:

tiện kĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề mọn. Tài thấp kém. Tiếng khiêm tốn, chỉ tài nghệ của mình. Đoạn trường tân thanh : » Thưa rằng tiện kĩ sá chi «.