Có 1 kết quả:

tiện lân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ hàng xóm thấp hèn. Tiếng tự xưng khiêm tốn khi nói chuyện với hàng xóm của mình. Truyện Hoa Tiên : » Tiện lân phỏng thấu bên lầu chút chăng? «.