Có 1 kết quả:

phú dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền thuế phải nộp và việc nặng phải làm cho triều đình.