Có 1 kết quả:

phú bẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được trời cho sẵn — Tài năng có sẵn, trời cho, không tập luyện mà có.