Có 2 kết quả:

chất chánhchất chính

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Phẩm chất chánh trực. ◇Cát Hồng 葛洪: “Cổ nhân chất chánh, quý hành tiện ngôn. Cố vi chánh giả, bất thượng văn biện; tu đạo giả, bất sùng từ thuyết” 古人質正, 貴行賤言. 故為政者, 不尚文辨; 修道者, 不崇辭說 (Bão phác tử 抱樸子, Cần cầu 勤求).
2. Tra hỏi cho đúng. ◇Lí Chí 李贄: “Liêu thả bác vi chú giải, dĩ chất chánh chư quân hà như?” 聊且博為註解, 以質正諸君何如? (Tứ vật thuyết 四勿說).
3. Biện minh. ◇Cựu Đường Thư 舊唐書: “(Lữ) Tài đa dĩ điển cố chất chánh kì lí, tuy vi thuật giả sở đoản, nhiên pha hợp kinh nghĩa” 才多以典故質正其理, 雖為術者所短, 然頗合經義 (Lữ Tài truyện 呂才傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi lại cho đúng.