Có 1 kết quả:

chuế tế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người con trai ở gởi rể nơi nhà vợ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chàng rể ở rể nhà vợ ( coi như con tin ).