Có 1 kết quả:

chuế bút

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời thừa, bút mực vô dụng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời viết thêm ở dưới lá thư phần thừa ra của lá thư.