Có 1 kết quả:

tặng phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ban chức tước cho.