Có 1 kết quả:

tán thành

1/1

tán thành

phồn thể

Từ điển phổ thông

tán thành

Từ điển trích dẫn

1. Đồng ý (với chủ trương hoặc hành vi của người khác). ◎Như: “tha đích ý kiến ngã bất tán thành” 他的意見我不贊成.
2. Giúp đỡ cho được hoàn thành. ◇Ngụy thư 魏書: “Thiết duy thánh chủ hữu tác, minh hiền tán thành, quang quốc ninh dân, quyết dụng vi đại” 竊惟聖主有作, 明賢贊成, 光國寧民, 厥用為大 (Đậu Viện truyện 竇瑗傳).
3. ☆Tương tự: “phụ họa” 附和. ★Tương phản: “phản đối” 反對.

Một số bài thơ có sử dụng