Có 1 kết quả:

tang chứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật dùng làm bằng cớ.