Có 1 kết quả:

tang tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu vết làm bằng cho sự gian tham.