Có 1 kết quả:

bại hoại

1/1

bại hoại

giản thể

Từ điển phổ thông

hư hỏng, đổ nát