Có 1 kết quả:

bại bút

1/1

bại bút

giản thể

Từ điển phổ thông

1. viết sai nét, viết nhầm, viết trệch
2. vẽ nhầm, vẽ trệch