Có 1 kết quả:

bại tích

1/1

bại tích

giản thể

Từ điển phổ thông

bị đánh tan tác, bị thua trận