Có 1 kết quả:

chất nghi

1/1

chất nghi

giản thể

Từ điển phổ thông

hỏi để biết