Có 1 kết quả:

bần tiện

1/1

bần tiện

giản thể

Từ điển phổ thông

nghèo hèn