Có 1 kết quả:

bí hí

1/1

bí hí

giản thể

Từ điển phổ thông

hăng hái, cố sức