Có 1 kết quả:

chuế vưu

1/1

chuế vưu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái bướu