Có 1 kết quả:

tán thán

1/1

tán thán

giản thể

Từ điển phổ thông

khen ngợi, ca ngợi