Có 1 kết quả:

xích thằng hệ túc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tơ hồng buộc chân. Tương truyền Vi Cố 韋固 đời Đường gặp “nguyệt hạ lão nhân” 月下老人 (ông lão dưới trăng). Ông lão đem dây đỏ buộc vào chân nam nữ, bảo họ sẽ nên vợ chồng. Đời sau, gọi nhân duyên tiền định là “xích thằng hệ túc” 赤繩繫足.
2. ☆Tương tự: “hồng thằng hệ túc” 紅繩繫足, “xích thằng oản túc” 赤繩綰足.