Có 1 kết quả:

xích đậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hột đậu đỏ.