Có 1 kết quả:

xích đảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chỉ đảng Cộng sản, vì đảng này lấy màu đỏ làm cờ hiệu.