Có 1 kết quả:

xá miễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tha cho, không bắt phải làm điều gì — Tha tội, không trách phạt gì.