Có 1 kết quả:

xá thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy tha tội của quan, của triều đình. Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ: » Khi ngày mong bức xá thư, Khi đêm than bóng khi trưa hỏi lòng «.

Một số bài thơ có sử dụng