Có 1 kết quả:

xá tội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tha cho điều lỗi lớn, không trách phạt nữa. Ca dao: » Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân «.