Có 1 kết quả:

xá quá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tha cho điều lầm lỗi.